top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) jsou platné pro nákup na internetové stránce www.renovujemekuzi.cz a www.cistickuze.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami, uvedenými v občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), vše v platném znění. Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

II. Vymezení pojmů

 

Prodávající

Prodávajícím na www.renovujemekuzi.cz a www.cistickuze.cz je firma Leather Service s.r.o., IČ:032 29 122 DIČ:CZ03229122, Horova 1661/4, 616 00 Brno, firma je plátcem DPH.

 

Kupující

Kupujícím je nepodnikatelský subjekt–koncový spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

III. Zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu při podání objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, zaslaným v písemné formě Prodávajícímu.

 

IV. Objednávka zboží

 

1.  Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká odesláním objednávky. Objednávka se vytvoří vyplněním všech formulářem požadovaných údajů a potvrzením objednávky. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, tak i zvolený způsob dopravy a úhrady. Má také možnost zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. 

2.  Veškeré objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.  Aktuální platné ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen bez výslovného upozornění Kupujícího.

4.  Ceny za dopravu, příp. další poplatky budou kupujícímu účtovány dle podmínek stanovených v nabídce dopravy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v  okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

5.  Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost    údajů viz. Zpracování osobních údajů).

6.  Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce)

7.  Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

vyprodání zásob

zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

 

Práva a povinnosti kupujícího

  • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

  • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou bude objednané zboží odesláno.

  • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku a to v případě pokud již nebylo zboží Prodávajícím odesláno, nebo nebyli již Prodávajícím učiněny kroky související s odesláním zboží.

  • Kupující je povinen vyzkoušet zboží na neviditelném místě a poté na riziko Kupujícího pokračovat v aplikaci.

Práva a povinnosti prodávajícího

  • Prodávající má povinnost dodat zboží objednané Kupujícím na základě vyplnění objednávky na internetové stránce www.renovujemekuzi.cz.

  • Prodávající je povinen vydat ke zboží doklad o koupi.

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nepřevzal nebo neuhradil zboží dříve objednané.

  • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za poškození věci, na které bylo zboží použito a to nesprávným postupem nebo na nesprávný typ materiálu.

 

V. Způsob dopravy a platby

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věc.

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu: zboží skladem se dodává do 3 pracovních dnů. Zboží, které není skladem, je dodáváno do 14 dnů.

Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které je Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Osobní převzetí na provozovně adresa Minská 132/100, 616 00 Brno

Zaslání přepravní službou (PPL)

PPL

- dobírkou 200 Kč vč. DPH

 

VI. Převzetí zboží kupujícím

 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku v českém jazyce.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení zboží, vráceného dle níže uvedených pokynů, prodávající nejpozději do 14-ti dnů vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazník nesmí zaslat vrácené zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku nebude ze strany dodavatele zásilka převzata. Poštovné v případě vrácení zboží hradí Kupující.

 

Podmínky při vratce či výměně zboží

1.  V případě žádosti o vratku nebo výměnu zboží, je nutné zaslat výrobek zpět Prodávajícímu bez známek používání, nepoškozený v původním obalu.

2.  Při zasílání zpět je nutné zboží pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

3.  Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Pokud bude zaslaná zásilka poškozena při přepravě, nebude dodavatelem převzata!

4.  Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze dřív, než mu zákazník zboží vrátí. Částka může být ponížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

5.  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu bylo dodáno zboží speciálně upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. zakázková výroba, výroba na míru)

6.  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a)  Zboží je vyprodané, již se nevyrábí nebo nedodává

b)  Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

7. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

VIII. Záruka a servis

 

1. Délka záruční doby veškerých oprav je 6 měsíců, vyjma použití nových dílů, na které se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší než běžnou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list.

2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (podrobněji viz bod IX: reklamační řád) a právním řádem platným v ČR.

3. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit, nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Pokud bude zaslaná zásilka poškozena při přepravě, nebude dodavatelem převzata!

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 

IX. Reklamační řád

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním

v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

po prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

poškození při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít.

 

Rozpor se závaznou objednávkou

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně obdrží výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je nutné dbát na vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkách www.renovujemekuzi.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3.  V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Zákonem o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem ČR.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2015

Zásady ochrany osobních údajů

1.  Kdo je správce osobních údajů: Leather Service s.r.o., Horova 1661/4, 616 00 Brno

2.  Zásady zpracování osobních údajů

– osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem

– osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný

– rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů

– přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje

– osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány

– osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3.  Jaké osobní údaje zpracováváme

– Jméno a příjmení

– Emailová adresa

– Telefon

– Město 

– IP Adresa

– Referer – odkud přišel

– Časová osa chování na webu

4.  Na jakém základu Vaše osobní údaje zpracováváme

– Informace o novinkách a slevách

5.  Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

– službám analytiky – Google

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

– Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)

– Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)

– Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)

– Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

– Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)

– Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)

– Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Co jsou to cookies?
Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jako cookies (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která servery pošlou v prohlížeči. Počítač uživatele si jej uloží. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

 

Jak fungují cookies?
Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah např. nákupního košíku v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Soubory cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Jak Google využívá soubory cookie zjistíte zde.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:
– Chrome
– Firefox 
– Internet Explorer
– Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

V Brně dne 1.5.2018

Bezpečnostní listy našich přípravků:

bottom of page